นิเทศการสอนการใช้ภาษาถิ่นในการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 คณะศึกษานิเทศก์และคณะวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ไปนิเทศที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดยการประชุมปฏิบัติการการนำภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ ด้วยการสาธิตรูปแบบการสอนและเทคนิควิธีการพัฒนาเด็กด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน รูปแบบนิทานภาพ ภาพกิจกรรม

Advertisement
By rbsupervision

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

DSC02332เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน โรงเรียนบ้านหนองขนาก และโรงเรียนวัดชัฏใหญ่  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.)

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน  ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองขนาก   ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดชัฏใหญ่

By rbsupervision

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 21 พฤศภาคม 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านทุ่งแจง และโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.)โดยมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งแจง  ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก

By rbsupervision

นิเทศการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ 3

เมื่อวันที่ 21 พฤศภาคม 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา และศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศ โรงเรียนบ้านตลาดควาย และโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 (สมศ.)โดยมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านตลาดควาย  ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด

This slideshow requires JavaScript.

By rbsupervision

นิเทศการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบ3โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

เมื่อวันที่ 16 พฤษจิกายน 2555 นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.รบ.1 ศน. สมฤดี ประเคนรี และ ศน.ศิริวรรณภา บุญเส็ง ได้ไปนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินภายก (สมศ.) รอบ 3 ที่โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ต.เขาแร้ง อ.เมืองฯ จ.ราชบุรีโดยมี นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการนิเทศเป็นอย่างดี  ภาพกิจกรรม

By rbsupervision

นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 สมศ.

เมื่อวันที่ 14 พฤศภาคม 2555 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1โดย ศน.ทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศน.พันธ์ประภา พูนสินและศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ได้ไปนิเทศโรงเรียนวัดปากช่อง โรงเรียนบ้านห้วยยาง และโรงเรียนห้วยท่าช้าง  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 สมศ.

By rbsupervision